TILBAKE TIL STARTSIDEN / Tilbake til diabetesidene

Glykering

HbA1 c

Bakgrunn for HbA1c: Det skjer en ikke-enzymatisk reaksjon mellom glukose og hemoglobin slik at det dannes en kovalent binding mellom glukose og hemoglobin. En slik reaksjon kan skje mellom glukose og et hvilket som helst protein. Det foregår faktisk en rekke ikke-enzymatiske reaksjoner mellom små-molekyl (som glukose) og protein, og mellom grupper på protein. Dette er ledd i aldringsprosesser. T Omsland, H Bangstad, T Berg og S Kolset har skrevet en oversiktsartikkel om emnet, kalt "Avanserte glykerte endeprodukter og hyperglykemi" i Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126:155-8.

1. Glukose finnes i to molekylære former, en ringform og en lineær form. Den lineære formen finnes i svært lav konsentrasjon, men er reaktiv fordi den har en fri aldehydgruppe i den ene enden. Denne aldehydgruppen kan reagere med en fri aminogruppe i et protein. I dette tilfellet er proteinet Hemoglobin A.
Begge figurene til venstre viser molekylet "glukose". Figuren til venstre er ringformen, som er den dominerende (99% av glukose foreligger i ringform). Figuren til høyre er den lineære formen. 1% av glukosen foreligger som fritt aldehyd. Det er den fri aldehydformen som reagerer ikke-enzymatisk med proteiener, som hemoglobin A.
2. Maillard reaksjon

Reaksjonen ble oppdaget av Louis Camille Maillard, og gir et produkt mellom glukose og en aminogruppe i proteinet:

Glukose-HC=O + H2 N-R(protein)→glukose-(OH)C-N-R(protein)
3. Amadori rearrangering

Maillard reaksjonen (punkt 2) er reversibel. Deretter skjer det en ikke-enzymatisk rearrangering, som gir en irreversibel binding mellom glukose og proteinet. Produktet kalles ketoasamin.

Amadori reaksjonen er kjemisk kompleks, og vil ikke kunne forstås uten forkunnskaper i organisk kjemi. Reaksjonen kan finnes på nettet under søkeordet "Amadori rearrangement" for den som er interessert. Reaksjonen finnes også i en del større lærebøker i biokjemi, men ikke i enklere bøker.  
Faktorer utenom plasmaglukosen som påvirker HbA1c verdien

HbA1c er avhengig av følgende faktorer:
- plasmaglukose
- hemoglobinkonsentrasjonen
- levetiden av erytrocyttene


Ved anemi og andre tilstander der erytrocyttens levetid går ned, vil HbA1c bli falsk lav. Hos diabetiker med anemi, kan HbA1c være falskt lav, og gi misvisende inntrykk av graden av metabolsk kontroll hos pasienten.
4. Glykert hemoglobin A
Dette er ikke ett bestemt stoff. Det er flere steder glukose kan binde seg til hemoglogin. Stoffet kalles HbA1c og finnes hos alle. 

Konsentrasjonen av HbA1c oppgis i %. Dette er i % av Hemoglobin A (HbA).

Normale verdi er HbA1c < 5,8

HbA1c > 7 % er patologisk.

Dess høyere HbA1c verdi, dess høyere er den gjennomsnittelige plasmaglukose. Se eget oppslag om sammenhengen mellom HbA1c og gjennomsnittelig plasmaglukose.

HbA1c > 11% er uttrykk for dårlig metabolsk kontroll.
Reaksjonene Maillard (punkt 2 til venstre) og Amadori (punkt 3 under) er svært viktige i all matlaging og smaksdannelse i mat som inneholder sukker eller blir tilsatt sukker. Jeg tror kokkene vet mer om dette enn hva vi leger vet!

Glykert hemoglobin