TILBAKE TIL STARTSIDEN

Aortaaneurisme skyldes en svakhet i pulsåreveggen som gir en utposning av pulsåren. 97 % av alle aortaaneurismer ligger nedenfor avgangen for nyrearteriene. Et aneurisme som ligger her kalles ”abdominalt aortaaneurisme, forkortet AAA. Økt risiko for å få aortaaneurisme er høyt blodtrykk (hypertensjon), arteriosklerose (f.eks. angina pectoris, røykeben, etc), røyker, har KOLS eller er 1. ledds slektning til en som har AAA. Tilstanden er uten symptom. Dessverre er det mange som ikke vet de har aortaaneurisme, og dette gir hvert år en rekke plutselige dødsfall. Når pulsåreveggen gir etter, kan det oppstå blødninger i pulsåreveggen, og ut i vevet rundt pulsåren. Slike blødninger er momentant dødelige. Noen opplever at pulsåreveggen plutselig gir etter, uten å sprekke, og dette gir sterke magesmerter. De som opplever dette, kan komme til operasjon i tide.

Diagnostikk
 Definisjon: Aortas utvendige diameter > 3 cm.
Aortaaneurisme oppdages ved at legen undersøker målrettet med ultralyd (f.eks. over 50 år, ved hypertensjon, eller at det oppdages tilfeldig i forbindelse med andre undersøkelser som f.eks. CT abdomen (bukhulen).

Et aortaanurisme som er mindre enn 5 cm kan følges av fastlegen.

Oppfølgningen er slik (veiledende):
< 3,2 cm : ny måling om 2 år.
3,2 – 4,0 cm: ny måling om ett år.
> 4,0 cm: ny måling om 6 måneder
> 5,0 cm: bestemmes individuelt. Normalt vil fastlegen henvise til karkirurg for kontroll når aneurismet er 5,0 cm (ytre diameter).

Når aortaaneurismet er 5 cm eller mer, vil fastlegen henvise med tanke på operasjon.

Operasjonsindikasjonen er 5,5 cm (ytre diameter). Denne grensen er satt fordi:
:
Risiko for ruptur foreligger bare når AAA måler > 5,5 cm.

Risikoen for ruptur er:
5,5 – 6,0 cm:   9 % får ruptur i løpet av neste år (regnet fra dagens undersøkelse).
6,0 – 6,4 cm:   10 % får ruptur i løpet av neste år.
6,5 – 6,9 cm:   20 % får ruptur i løpet av neste år (se bildet nederst på siden).
> 7 cm:            33 % får ruptur i løpet av neste år.
> 8 cm:            25 % får ruptur i løpet av 6 måneder.

Medisinsk behandling (gjelder fra og med at aneurismet er oppdaget):

1. Du må slutte å røyke
2. Blodtrykket skal være så lavt som mulig. Her gjelder ikke grensen på 140/90. Blodtrykket skal være så lavt som mulig, uten at du får bivirkninger. For å få dette til må du ofte bruke mer enn to ulike blodtrykksmedisiner, som oftest fire ulike blodtrykksmedikamenter.
3. Kolesterolet må ned. Nytt behandlingsmål er at LDL-kolesterol skal være 2,0 eller lavere. Som oftest må en bruke et statin. Lipitor er førstevalg.
4. ACE-hemmer: reduserer skaden i åreveggen, har en anti-arteriosklerotisk effekt. ACE-hemmeren Triatec (ramipril) skal alle pasientene ha, enten blodtrykket er høyt eller ikke.
5. Albyl E, som er en blodplatehemmer.

Et moderat stort aneurisme kan stoppe å vokse om en følger denne behandlingen.

Operasjon
Det er to typer operasjoner

1. Åpen operasjon . Aorta avklemmes, åpnes, og det syes inn et rørgraft. Aorta syes utenpå. Blodstrømmen settes på. En slik operasjon gir en varig helbredelse, og det er ikke nødvendig med flere kontroller. Dette er en svært omfattende operasjon. Operasjonen er egnet for yngre og sterkere mennesker, men ikke for eldre og mer sårbare pasienter. Se også punkt 2 under.

2. Innsettelse av stentgraft: Via lyskepulsårene settes graftet inn, det utvider seg selv, og klemmer seg selv fast ovenfor og nedenfor aneurismet. Fare: Stentgraft kan flytte på seg, og rommet mellom stenten og arterieveggen kan igjen fylles med blod. Pasienter som er operert på denne måten må følges med kontroller resten av livet. Denne operasjonsmetoden tilbys pasienter over 70 år, eller de som har nedsatt helse, og ikke ville kunne tåle en åpen operasjon (punkt 1 over).

Bilde under viser en pasient som er operert med stentgraft.

Aortaaneurisme - abdominal aortaaneurisme

Denne pasienten er blitt operert med innlegging av endovaskulært stent (stentgraft). Operasjonen er utført ved Kar-kirurgisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Bildet er tatt av fastlegen, og publiseres derfor her uten at det er nødvendig med tillatelse fra Haukeland Universitetssykehus.  Stentgraftet føres inn i bukaorta via pulsårene i lyskene. Denne kunstige åren utvides så, og klemmer seg selv fast i bukaorta i et nivå ovenfor og nedenfor utvidelsen. På bildet over sees den kunstige åren som to hvite streker inne i hovedpulsåren. Blodstrømmen går nå inne i den nye, kunstige pulsåren. Blodet i den kunstige åren står under trykk.  Avstanden x-x er den opprinnelige arterien, som nå har en innvendig diameter på 56,1 mm, eller utvendig diameter er 60,1 mm. Dersom det ikke var lagt inn en ny pulsåre her, ville risiko for ruptur vært stor (se tabellen over). Den nye pulsåren er markert med + - +, og måler innvendig 11,9 mm.

Her er ultralydbildet tatt på tvers av aorta. Det mørkeste feltet sentralt er blod som strømmer. Den halvmørke sonen omkring er koagulert blod som ligger inntil aortaveggen. En ser rift i koagelet. Denne pasienten ble henvist til sykehus som øyeblikkelig hjelp, og han ble operert som øyeblikkelig hjelp for sitt aortaaneurisme dagen etter at dette bildet ble tatt.  Vellykket operasjon. Avstanden mellom markeringene til venstre i bildet er 1 cm. Aneurismet er 6,6 cm i ytre diameter. 

Aortaaneurisme, lengdesnitt Aortaaneurisme, innsatt stentgraft Aortaaneurisme, tverrsnitt